רשות התחרות

קישורים מהירים

הגשת הודעות מיזוג ובקשות פטור באמצעות הדוא"ל

הגשת הודעות מיזוג ובקשות פטור באמצעות הדוא"ל

במטרה ליעל ולעודד את הליך הגשת טפסי הודעות מיזוג וטפסי בקשות פטור לרשות הגבלים עסקיים (להלן: "הטפסים") ניתן מעתה להגישם גם באמצעות שליחה לכתובת הדוא"ל  forms@competition.gov.il, באופן שיפורט להלן:

אופן ההגשה באמצעות דוא"ל

 1. הטפסים ימולאו כנדרש בתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004, יחתמו על ידי מורשה חתימה ויסרקו כקובץ מסוג PDF.
 2. לאחר סריקת הטפסים החתומים הם יחתמו על ידי מורשה חתימה מטעם החברה או על ידי בא כוח החברה בחתימה דיגיטלית באמצעות תוכנה מתאימה, לרבות באמצעות תוכנה המשמשת לחתימת מסמכים לצורך הגשתם במערכת נט-המשפט.
 3. הטפסים החתומים דיגיטלית, בצירוף נספחיהם, יועברו לכתובת forms@competition.gov.il.
 4. אם החותם בחתימה דיגיטלית אינו מורשה חתימה בחברה עליו לאשר במכתב נלווה או בהודעת דוא"ל כי ההודעה נחתמה על ידי מורשה חתימה בחברה.
 5. על המבקש להגיש הודעת מיזוג ובקשת פטור לצרף את כל המסמכים הנדרשים (לדוגמא במקרה של הודעת מיזוג: הסכם המיזוג מטעם חברה פלונית ונספחיו, דוחות כספיים ומסמכים נוספים).
 6. יש לפרט בהודעת הדוא"ל את רשימת המסמכים המצורפים.
 7. נפח הודעת דוא"ל אחת לא יעלה על 10MB, וזאת, בשל מגבלות מערכת בשליחת ובקבלת קבצים מעל נפח זה. ככל שנדרשת הגשת מסמכים שנפחם עולה על 10MB  המגיש יפצל את המסמכים למספר הודעות דוא"ל נפרדות, כך שנפח כל הודעת דוא"ל יהיה נמוך מ-10MB. במקרה כאמור, יש לציין בהודעת הדוא"ל את מספר הודעת הדוא"ל מתוך ההודעות שיוגשו (לדוגמא: הודעת דוא"ל 1 מתוך 6).
 8. יובהר, מניין הימים הקבוע בחוק יחל רק לאחר שיתקבלו כל המסמכים הנדרשים בחוק ובתקנות וקבלת אישור קבלה. במקרה שלא התקבל אישור בדוא"ל כאמור לאחר הגשת הטפסים, מומלץ לפנות ללשכה על מנת לוודא את קבלת המסמכים (אנג'לה- 02-5458503). האישור שיתקבל בדוא"ל ייעשה בטרם בדיקת המסמכים ולפיכך לא יהיה בו כדי ללמד על תקינות ההגשה או על היותה מלאה, וזאת בדומה לחותמת הניתנת על מסמכים המוגשים לרשות התחרות פיסית שעליהם מוטבעת חותמת "נתקבל אך לא נבדק".
 9. הודעת מיזוג או בקשת פטור שיתקבלו, במלואן, לאחר השעה 16:00 יחשבו כמי שנתקבלו ביום העבודה הבא. כך לדוגמא, הודעת מיזוג שתתקבל במלואה (למשל מספר קבצים שנשלחו) ביום חמישי בשעה 17:00 תחשב כהודעת מיזוג שנתקבלה ביום ראשון.
 10. האחריות על הגשת טפסים תקינים באיכות סריקה טובה היא על מגישי הטפסים. אנא ודאו שהקבצים המוגשים תקינים וקריאים וכי קיבלתם אישור בהודעת דוא"ל על הגשתם. כמו כן, ודאו כי לא קיימת מגבלה על הגשת הודעות דוא"ל בנפח שהגשתם בשרתים שבמשרדכם.
 11. ניתן להגיש את הטפסים באופן פיזי, כלומר שלא באמצעות דוא"ל. עם זאת אנו מעודדים ומבקשים כי תעשו שימוש באפשרות להגיש את הטפסים באופן דיגיטלי וכי הגשת טפסים באופן פיזי תיעשה רק במקרים בהם יש מניעה להגשתם באופן דיגיטלי.

לשאלות בקשר לנוהל זה ניתן לפנות לעו"ד צחי ברקוביץ.

 

אין באמור במסמך זה משום תחליף לייעוץ משפטי ואין בו כדי לגרוע, לשנות או לבטל מן האמור בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, התקנות שהותקנו מכוחו, או מהאמור בהנחיות הממונה על הגבלים עסקיים לגבי הליכי הדיווח והבדיקה של מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.