רשות התחרות

קישורים מהירים

הודעה לציבור: נוהל טיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים "ירוקים בוהקים")

ירושלים, כז' שבט התשע"ז

23 בפברואר 2017

 

הודעה לציבור: עדכון נוהל טיפול במיזוגים "ירוקים בוהקים" – לעניין כבילות נלוות

רשות הגבלים עסקיים מבקשת לעדכן את הנוהל לטיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים "ירוקים בוהקים"), וליידע את הציבור כי מיזוגים אשר נלווים להם הסדרים כובלים המחייבים פטור פרטני לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים" או "החוק"), לא יטופלו תחת הנוהל למיזוגים ירוקים בוהקים, אלא ייבחנו במסלול הרגיל לבדיקת מיזוגים.

רקע

ב-8 במאי 2016 פרסמה רשות הגבלים עסקיים הודעה לציבור בדבר בחינת נוהל לטיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים "ירוקים בוהקים"). ב-1 בנובמבר 2016 פרסמה הרשות הודעה בדבר המשך החלתו של הנוהל ועדכונו.

בתמצית, על פי נוהל מיזוגים "ירוקים בוהקים" של הרשות:

  1.  מיזוג אשר ברור כי אינו מקים חשש סביר לפגיעה בתחרות יסווג בסמוך לאחר הגשתו המלאה בסיווג פנימי של הרשות כ"מיזוג ירוק בוהק";
  2. בדיקת מיזוג המסווג כירוק בוהק תעשה במתכונת מצומצמת, כך שההחלטה במיזוג תתקבל בעיקרו של דבר על סמך הודעות המיזוג ומידע המצורף אליהן;
  3. החלטות במיזוגים ירוקים בוהקים יתקבלו בתוך פרק זמן קצר משמעותית מ-30 הימים הקבועים בסעיף 20(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ("חוק ההגבלים העסקיים" או "החוק").

נוהל ירוק בוהק נועד להשיג שתי תכליות עיקריות: האחת, מיקוד משאבי הרשות בבחינת עסקאות שמעלות שאלות משמעותיות ביחס להשפעתן על התחרות, ובנוסף, צמצום הנטל על מגישי הודעת המיזוג בקשר עם הליך בדיקת המיזוג, וקיצור זמן ההמתנה להסכמת הממונה – זאת באותם מקרים שבהם ברור, כי הממונה אינה צפויה להתנגד למיזוג או להתנות את הסכמתה בתנאים.

מאז שהרשות החלה להפעיל את הנוהל, משך הטיפול הממוצע, מקבלת הודעה המיזוג ועד ההחלטה במיזוגים שסווגו כירוקים בוהקים, עומד על פחות מחמישה ימים ממועד הגשת הודעת המיזוג (כולל ימי סוף שבוע, חגים וכו'). זהו פרק  זמן קצר ביותר, ונמוך משמעותית מפרק הזמן הממוצע לטיפול במיזוגים שאינם מקימים חששות תחרותיים ושאינם מטופלים במסגרת הנוהל.

הפעלת הנוהל מכאן ולהבא

לכללים להפעלת הנוהל לטיפול במיזוגים ירוקים בוהקים מתווסף התנאי לפיו אין נלווים למיזוג הסדרים כובלים המחייבים פטור פרטני מאת הממונה על הגבלים עסקיים. בהתאם, הכללים להחלת הנוהל הם כדלקמן:

  1. על מנת שמיזוג מבוקש יטופל בנוהל ירוק בוהק, נדרש כי יוגשו בעניינו הודעות מיזוג מלאות, בהתאם לתקנה 4(א) לתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), תשס"ד-2004 (להלן: "התקנות"). מיזוגים שלגביהם הוגשו הודעות מיזוג מקוצרות (לפי סעיף 4(ג) לתקנות) לא יוכלו להיבחן במסגרת הנוהל לטיפול במיזוגים ירוקים בוהקים. הניסיון שנצבר ברשות בחודשים מאז הופעל מסלול מיזוגים "ירוקים בוהקים" מלמד כי מיזוגים רבים שיכולים היו באופן עקרוני להיכלל במסלול "ירוקים בוהקים" הועברו לנוהל בדיקה ארוך יותר וממושך יותר רק משום שמולאו לגביהם הודעות מיזוג מקוצרות.
  2. ככל שהודעות המיזוג יפרטו וירחיבו במידע רלבנטי לניתוח התחרותי של העסקה ולהערכת השפעותיה (למשל, כחלק מהתשובה לפרק יא', סע' 30 להודעת המיזוג), יקל על הרשות להגיע למסקנה, במקרים המתאימים, כי המיזוג בבירור אינו מקים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות וראוי לבוחנו בנוהל ירוק בוהק. ככל שניתן המידע צריך להיות בעל אופי אובייקטיבי ונתמך בנתונים אובייקטיביים (סקרי שוק, דו"חות אנליסטים, מדידות של נתחי שוק שנעשו על ידי גורמים אובייקטיביים וכיו"ב).
  3. הודעת המיזוג תיחתם על ידי מנכ"ל מגיש הודעת המיזוג, ובמקרים שבהם יש למגיש הודעת המיזוג יועץ משפטי פנימי, גם על ידי היועץ המשפטי הפנימי של מגיש הודעת המיזוג, ולא על ידי נציגים זוטרים יותר של מגיש הודעת המיזוג. החותמים על טופס הודעת המיזוג יאשרו באמצעות מצג שייכלל בטופס הודעת המיזוג (למשל במסגרת המענה לסעיף 30 להודעת המיזוג) כי כל המידע הכלול במכתב הנלווה להודעת המיזוג, ככל שישנו כזה, הוא מדויק ונכון.
  4. צדדים המבקשים להיבחן במסלול מיזוגים "ירוקים בוהקים" יספקו עם הודעת המיזוג את עץ האחזקות של הצדדים למיזוג, הכולל פירוט מלא של המחזיקים הישירים בצדדים למיזוג, ופירוט של בעלי השליטה בכל בעל אחזקות ישיר בצד למיזוג.
  5. מיזוגים אשר נלווים להם הסדרים כובלים החייבים בפטור פרטני לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, לא יוכלו להיבחן במסגרת הנוהל לטיפול במיזוגים ירוקים בוהקים. מיזוגים אשר נלווים להם הסדרים כובלים העומדים בתנאיו של אחד מכללי פטור הסוג שנקבעו לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, דוגמת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ט-2009, ואשר עומדים ביתר כללי נוהל זה, ימשיכו להיות מטופלים במסגרת הנוהל לטיפול במיזוגים ירוקים בוהקים.