רשות התחרות

קישורים מהירים

פניות הציבור

רשות התחרות מזמינה את הציבור לדווח על חשד לעבירה על חוק התחרות הכלכלית, או על חשש לפגיעה בתחרות במשק (הסדרים כובלים, ניצול מעמד של בעל מונופול לרעה וכיו״ב)

סיוע הציבור הינו חיוני וחסר תחליף בכל הקשור לשמירה על התחרות.

ניתן לפנות גם בנוגע לעניינים שכבר נמצאים בטיפול הרשות, לשם קידום הטיפול, כמו גם עבור שלב הפקת הלקחים בדיעבד

כדי לייעל את הטיפול בפניות, יש לציין האם היא נוגעת למיזוג, הסדר כובל, מונופול, אכיפה, או שמדובר בתלונה על הגבל עסקי חדש. ככל שהפנייה תהיה מפורטת יותר, כך הטיפול בה יהיה יעיל יותר

ניתן להגיש תלונה ללא פרטים מזהים, אם כי מטבע הדברים, פניות מזוהות תקלנה על עבודת הרשות. יש חשיבות בשמירה על קשר עם מגיש התלונה, לשם קבלת הבהרות ודיווח למתלונן אודות הטיפול בתלונה. כל הפניות ופרטי הפונים יישמרו באופן דיסקרטי ויועברו לטיפול הגורמים הרלוונטיים ברשות, אלא אם הפונה יבקש אחרת.  

פניות אנונימיות לא יענו.

 

לטופס פניות הציבור

טלפון: 02-5458500 
פקס: 02-5458555

כתובת למשלוח דואר: 
עם ועולמו 4

ת.ד 34281
ירושלים   91341