רשות התחרות

קישורים מהירים

31/03/19
 

קול קורא: התייחסות הציבור לכשלי תחרות שמקורם בהוראות רגולטוריות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
31/03/2019

 

 

קול קורא: התייחסות הציבור לכשלי תחרות שמקורם בהוראות רגולטוריות

רשות התחרות מבקשת לקבל התייחסות מהציבור בנוגע לרגולציה קיימת העלולה לפגוע בתחרות בשווקים השונים במשק הישראלי, ובנוגע לשינויים אפשריים ברגולציה שעשויים לסייע בקידום תחרות או במניעת פגיעה בה.

מחלקת שווקים ברשות התחרות עוסקת בימים אלו במיפוי מחודש של כשלי תחרות בענפי המשק השונים. מטרת הקול הקורא היא לקבל התייחסויות מהציבור בנוגע לכשלי תחרות הנובעים מרגולציה קיימת או כשלי תחרות שניתן להתמודד איתם באמצעות שינויי רגולציה.

משמעות המונח "רגולציה" בקול קורא זה היא כלל התנהגות מחייב, שנקבע על ידי רשות מנהלית מוסמכת או שהוא בר אכיפה על ידי רשות כאמור, למשל: חוק, תקנה, חוזר, נוהל, הנחיה, תקן, תנאים למתן רישיון או היתר וכיוצ"ב.

להלן מספר דוגמאות לא ממצות להוראות רגולציה העשויות להיות בעלות השפעה תחרותית, ואשר ניתן להתייחס אליהן במסגרת הקול הקורא:

א.      רגולציה המגבילה מעבר לנדרש את מספר השחקנים בענף מסוים.

ב.      רגולציה המונעת מגופים הפועלים בתחום פעילות מסוים לפעול בתחומי פעילות נוספים.

ג.        רגולציה המקנה לגוף מסוים זכויות בלעדיות באספקה של סחורות או שירותים.

ד.      רגולציה הקובעת תנאי סף גבוהים מעבר לנדרש לצורך ביצוע פעילות מסוימת.

ה.      רגולציה הקובעת סטנדרטים גבוהים מדי לאיכות המוצרים.

ו.        רגולציה המקשה על כניסה של גופים בינלאומיים לפעילות במשק הישראלי.

ז.       רגולציה המציבה שלא לצורך קשיים בפני יבוא מוצרים.

ח.      רגולציה המציבה חסם גיאוגרפי בפני יכולתם של גופים לספק סחורות, שירותים או עבודה.

ט.      רגולציה המונעת מספקים מסוימים לפרסם או לשווק את מוצריהם או שירותיהם.

י.        רגולציה המעלה את עלויות הייצור, היבוא או השיווק של ספקים מסוימים ביחס לספקים אחרים.

יא.   רגולציה המקשה על מעבר של לקוחות מספק אחד לספק אחר.

יב.    רגולציה המפחיתה את התמריץ של גופים להתחרות זה בזה.

יג.     רגולציה המחייבת פרסום של מידע שהעברתו בין מתחרים עלולה לפגוע בתחרות.

יד.    רגולציה שיוצרת פערי מידע בין מתחרים ובכך מקשה על מתחרים מסוימים להציע הצעות משתלמות ללקוחות.

טו.   רגולציה היוצרת פערי מידע בין ספקים ללקוחות, ומגבילה בכך את היכולת של לקוחות לקבל החלטה מושכלת ממי ירכשו מוצר מסוים.

 על ההתייחסויות לכלול הסבר על מקור ההוראה הרגולטורית, תוכן ההוראה, השפעתה התחרותית והשינוי המוצע בהוראה על מנת לקדם תחרות או למנוע את הפגיעה בה.

המידע שיתקבל ישמש את הרשות כדי לקדם הצעות לחקיקה, רפורמות או הליכים פנים ממשלתיים אחרים בתחומים שהרשות תסבור שמתאימים לכך ובהתאם למכלול הנסיבות הרלוונטיות. 

יובהר כי אין להעביר במסגרת קול קורא זה פניות הנוגעות להפרה של חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 או בקשות להפעלת סמכויות של הממונה על התחרות לפי החוק. פניות מעין אלו ניתן להעביר בכל עת באמצעות מערכת פניות הציבור של רשות התחרות.

הציבור הרחב מוזמן להגיש התייחסויות בנושא עד ליום 14 במאי 2019 (ט' באייר התשע"ט) בכתב, לרשות התחרות (לידי גב' שחר שמש), רחוב עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 9134102, לפקס שמספרו 02-5458555 או לדואר אלקטרוני markets-nituv@competition.gov.il.

 

מיכל הלפרין

הממונה על התחרות

 

ירושלים, כ"ד באדר ב' התשע"ט

31 במרץ 2019